Risico’s van 3D-printing: deze acht verzekeringen bieden bescherming

3D-printing kent een sterke opmars in onze economie. Steeds meer bedrijven in steeds meer sectoren zetten in op deze nieuwe productietechniek. In dit artikel laten we u kennismaken met de acht cruciale verzekeringen die u beschermen tegen de risico’s van 3D-printing.

Risico’s van 3D-printing: deze acht verzekeringen bieden bescherming

3D-printing of Additive Manufacturing (AM) is een verzamelnaam voor technologieën waarbij voorwerpen worden opgebouwd door een basismateriaal laag per laag neer te leggen. Deze nieuwe productietechniek kent een aantal voordelen ten opzichte van traditionele productietechnieken. Daartegenover staan evenwel ook enkele risico’s die met de nodige aandacht bekeken moeten worden.

De voordelen van 3D-printing

Bij 3D-printing wordt het te produceren voorwerp digitaal ontworpen met behulp van software. Eens dit digitaal bestand is opgemaakt, kan er meteen overgegaan worden tot het printen van het voorwerp. Dit proces neemt slechts enkele uren in beslag. Zeker voor kleinere series van complexe producten zijn dus aanzienlijk kortere levertijden mogelijk.

Het feit dat het digitaal ontwerp in één geheel geprint kan worden, maakt dat er geen tussenkomst nodig is van andere personen zoals bijvoorbeeld een machine operator. Verder heeft dit als voordeel dat complexere voorwerpen kunnen gefabriceerd worden die bijvoorbeeld niet te produceren zijn met conventionele technieken (draaien, frezen,…).

3D-printing is ook inzetbaar in vele sectoren. Denk daarbij maar aan de toepassingen in de medische sector: hoorapparaten, inlegzolen, prothesen, implantaten, … of de aanwezigheid van 3D-geprinte onderdelen in vliegtuigen en auto’s.

De risico’s van deze nieuwe productietechniek

Er is echter een keerzijde aan de medaille van 3D-printing. Er zijn namelijk diverse risico’s verbonden aan deze technologie. Vanbreda Risk & Benefits deed onderzoek naar deze risico’s. Dit onderzoek gebeurde in samenwerking met Flam3D.

Op heden zijn er een twintigtal verschillende technologieën te onderscheiden binnen Additive Manufacturing. “De risico’s verschillen per techniek”, zeggen Jan Van Wynsberghe en Inge Van Hemeledonck. Zij volgen voor Vanbreda Risk & Benefits de opmars van de 3D-printing en de risico’s die dit met zich meebrengt.

“Wij zijn ervan overtuigd dat de nieuwe risico’s verzekerd kunnen worden met behulp van dekkingen die vandaag reeds door verzekeraars aangeboden worden. Wel is het zeer belangrijk om je verzekeraars in te lichten wanneer je als bedrijf gaat werken met nieuwe technieken. Soms zullen zij zich kunnen onttrekken van dekking wanneer het gaat om experimentele technieken die onvoldoende getest zijn.  Het is daarom belangrijk om zeker te zijn dat je verzekeraar op de hoogte is van 3D-printing en de kennis die hieromtrent al opgebouwd is.”

Welke verzekeringen bieden bescherming?

Uit het onderzoek van Vanbreda Risk & Benefits blijkt dat verschillende verzekeringen cruciaal zijn wanneer uw bedrijf gebruik maakt van technieken van 3D-printing:

  • Arbeidsongevallenverzekering

Wanneer men gebruikmaakt van Fused Filament Fabrication (FFF), een kunststofprinter, wordt een gesmolten kunststof met behulp van een printkop op een verwarmd platform aangebracht. De hoge temperaturen (enkele honderden graden Celsius) kunnen de aanleiding vormen voor een arbeidsongeval. Een arbeidsongevallenverzekering is een wettelijk verplichte verzekering die de ongevallen door en tijdens de uitoefening van de beroepsactiviteit zal dekken.

  • Brandverzekering

Een technische storing of onachtzaam gebruik van de 3D-printer houdt een risico in voor brand of explosie. Hiervoor kan een brandverzekering worden afgesloten.

  • BA – onderneming

Als onderneming is het daarnaast van primordiaal belang om een verzekering BA – onderneming te onderschrijven. In het geval dat een gebrekkig product wordt afgeleverd of indien er zich schade aan derden voordoet tijdens de activiteiten, dan zal deze schade aan derden vergoed worden door de verzekeraar.

  • Recallverzekering

Indien er toch gebrekkige of schadelijke producten worden geleverd en deze van de markt moeten gehaald worden, dan kan daarvoor een clausule ‘recall’ opgenomen worden in de BA-verzekering. Een recallverzekering dekt de kosten voor het terugroepen van gebrekkige, geleverde producten.

  • Beroepsaansprakelijkheid

Omdat er nieuwe ontwikkelingen op het gebied van IT nodig zijn zal het ook voor de IT-sector en andere service providers belangrijk zijn om hun beroepsaansprakelijkheidsrisico te verzekeren.

Een waarborg beroepsaansprakelijkheid kan apart uitgenomen worden of als uitbreiding op de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de aansprakelijkheid in verband met intellectuele prestaties geleverd voor rekening van derden, zonder dat dit gepaard gaat met de uitvoering van een werk of de levering van een product door de verzekerden. Zo kan een IT-er bijvoorbeeld gedekt worden voor het programmeren van een foute software, die ervoor zorgt dat een bedrijf daardoor dagen platligt.

  • Cyberverzekering

Verder is de kans dat een cyberincident zich voordoet reëel, aangezien de software en databases met productontwerpen een belangrijk deel uitmaken van het inzetten van Additive Manufacturing. Een cyberverzekering dekt zowel de eigen schade door het stilvallen van het productieproces als de burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden ten gevolge van hacking, virusaanvallen of andere cyberincidenten.

  • Machinebreukverzekering

Ook de kans dat de productie stilvalt door schade aan een machine is niet onbestaande. Daarvoor kan een machinebreukverzekering afgesloten worden. Deze verzekering dekt materiële schade aan een machine of het verlies van de machine.

  • Verzekering Intellectual Property (IP)

Door bestaande voorwerpen te scannen en 3D te printen, kunnen de intellectuele eigendomsrechten worden geschonden. De verzekering ‘intellectual property’ vergoedt de inbreuken op intellectuele eigendomsrechten Wanneer goederen 3D-geprint worden, zonder te weten dat daar een patent op staat dan kan de betrokkene hiervoor aangeklaagd worden. Hij/zij is dan gedekt voor de inbreuk op het intellectuele eigendom.

Meer weten?

Zoals blijkt uit voorgaande opsomming, bestaan er vele risico’s waar rekening mee gehouden moet worden. Vanbreda Risk & Benefits kan u bijstaan om uw onderneming de juiste bescherming te bieden. Aangezien activiteiten van ondernemingen sterk verschillen, biedt Vanbreda graag een op maat gemaakte verzekeringsoplossing aan voor de 3D-activiteiten binnen uw bedrijf.

Jan Van Wynsberghe
Inge Van Hemeledonck