Nieuwe verzekeringsplicht voor intellectuele beroepen in de bouwsector vanaf 1 juli 2019

Op 25 april 2019 stemde de Kamer van Volksvertegenwoordigers een nieuwe wet die enerzijds een aantal wijzigingen doorvoert aan de bestaande Wet Peeters en die anderzijds een nieuwe verzekeringsplicht voor bepaalde bouwactoren invoert met betrekking tot hun beroepsaansprakelijkheid. In dit artikel leest u welke gevolgen deze nieuwe wet vanaf 1 juli 2019 heeft voor de verschillende bouwactoren.

Nieuwe verzekeringsplicht voor intellectuele beroepen in de bouwsector vanaf 1 juli 2019

Terugblik op 2018

We gaan even terug naar 1 juli 2018 toen de Wet Peeters in werking trad. Vanaf dan moesten bij woningbouwprojecten in België zowel de aannemers, als de architect en de andere dienstverleners in de bouwsector (lees : de studiebureaus) wiens tienjarige aansprakelijkheid in het gedrang zou kunnen komen (stabiliteitsbedreigende gebreken – art. 1792 en 2270 B.W.) zich daartoe verplicht verzekeren.

Nieuwe wet vanaf 1 juli 2019

Door deze wetswijziging bestaan er in de bouwsector nu twee wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekeringen :

  • Wet betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid (de Wet Peeters) is van kracht sinds 1 juli 2018;
  • Wet betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid wordt van kracht op 1 juli 2019.

De eerste verzekert enkel de tienjarige aansprakelijkheid voor woningbouw in België en is verplicht voor de aannemer, de architect en de andere dienstverleners in de bouwsector (lees : de studiebureaus).

De tweede verzekert enkel de beroepsaansprakelijkheid voor alle bouwprojecten in België en is verplicht voor de architect, de landmeter-expert, de veiligheid- en gezondheidscoördinator en de andere dienstverleners in de bouwsector (lees : de studiebureaus).

Impact op de bouwactoren

Uit de invoering van deze nieuwe wet volgt dat :

  • bij woningbouw in België :
    • de architect, de aannemer en het studiebureau wettelijk verplicht zijn hun tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren.
    • de architect, het studiebureau, de landmeter-experten de veiligheids- en gezondheidscoördinator wettelijk verplicht  zijn hun beroepsaansprakelijkheid te verzekeren.
  •  bij alle andere bouwprojecten (niet-woningbouw) in België :
    • de architect, het studiebureau, de landmeter-experten de veiligheids- en gezondheidscoördinator wettelijk verplicht zijn hun beroepsaansprakelijkheid te verzekeren.

What's new?

Belangrijke nieuwigheid in de beide verzekeringen : alle contractuele documenten van een bouwproject moeten voortaan zowel de naam en het ondernemingsnummer van de verzekeringsonderneming alsook het nummer van de verzekeringsovereenkomst vermelden.

De bedoeling van de wetgever is duidelijk: de bouwheer informeren over de contactgegevens van de verzekeringsonderneming opdat hij zich in geval van schade tot hem kan richten.

Ons advies

De tienjarige aansprakelijkheid voor stabiliteitsbedreigende gebreken is niet gewaarborgd in de nieuwe verplichte verzekering van de beroepsaansprakelijkheid in de bouwsector.

We merken op dat deze wetgevingen enkel gaan over de plicht om zich te verzekeren. “Aan de aansprakelijkheidsregels zelf wijzigt er uiteraard niets”, zegt Laura Roelant, expert in bouwverzekeringen bij Vanbreda Risk & Benefits. “Daarom verdient het minstens voor de architecten en ingenieurs verantwoordelijk voor stabiliteit aanbeveling om voor alle projecten een dekking voor tienjarige aansprakelijkheid te behouden. Wie aansprakelijk bevonden wordt maar daar niet voor verzekerd is, dient uiteraard zelf voor de veroordeelde kosten in te staan. ”

Volgens Vanbreda Risk & Benefits zullen de aanpassingen in de wettelijke verzekeringsplicht er wellicht ook voor zorgen dat nieuwe verzekeraars zich op de markt zullen positioneren om een beroepsaansprakelijkheidsdekking voor intellectuele beroepen in de bouw aan te bieden.

Laura Roelant